"Od emigracji przez integrację do pełnego uczestnictwa. 30 lat polsko-niemieckiego traktatu, 30 lat emigracji. Jak widoczni są dziś niewidzialni Polacy?", pod takim tytułem odbył się w Berlinie w dniach 17 do 19. września bieżącego roku V Kongres Organizacji Polskich w Niemczech wraz z Forum Młodej Polonii zorganizowany przez stowarzyszenie Konwent Organizacji Polskich w Niemczech. Tegoroczny Konges miał na celu omówienie aktalnej sytuacji Polonii w Niemczech pod kątem jubileuszu 30 lecia traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i potrzeby jego aktualizacji po 30 latach z punktu widzenia faktu, że Polska jest już od roku 2004 pełnym członikiem Unii Europejskiej i w pełni korzysta z europejskich przywilejów. Jednym z celów Kongresu było przeanalizowanie sytuacji Polonii w Nieczech od pokolenia emigrantów, przez pokolenie zintegrowane, aż do młodej Polonii i jej dialogu pełnego uczestnictwa.

Pierwszy panel pod tytułem: „Polonia spotyka swoich przedstawicieli, przedstawiciele spotykają Polonię” otworzył referat pt. „Polski jako język kraju pochodzenia w Niemczech”. Jako pierwsza wystąpiła Dr. Anna Mróz z Instytutu Slawistiki Uniwersytetu Greifswald, ekspert w zakresie wielojęzycznego wychowania dzieci i młodzieży, przedstawiając uczestnikom Kongresu referat omawiający korzyści i potencjały z tego płynące.

Następnie w dyskusji podiumowej wzięli udział przedstawiciele m.n Polonii wraz z pełnomocnikiem d/s Polonii na poziomie federalnym Hansem-Leo Dirksem oraz landowymi pełnomocnikami d/s Polonii w osobach Katariny Niewiedzial przedstawicielki Berlińskiego Senatu ds. Integracji i Emigracji, Anett Roswora przedstawicielki ds. Integracji, Emigracji i Uchodźców kraju Turyngii oraz Thorstenem Klute pełnomocnikiem d/s Polonii w NRW.

Moderację prowadziły Joanna Szymanska & Dr. Kamila Scholl-Mazurek.

Inaugurację Kongresu w imieniu stowarzyszenia Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech jako organizatorzy otworzyli Wiesław Lewicki i Alexnader Zając. Słowo wstępne w formie online wygłosił Stephan Mayer, Parlamentarny Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny.

Dyskusję panelową pt.: „30 lat polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie. Jak widoczni są dziś niewidzialne Polki i Polacy?" z gośćmi Cornelią Piper Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, byłą Minister stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Prof. Ritą Sussmuth, byłym Prezydentem Niemieckigo Bundestagu, Katariną Niewiedzial, przedstawicielką Berlińskiego Senatu ds. Integracji i Emigracji w Berlinie, Thorstenem Klute peönomocnikiem d/s Polonii z NRW, z dr. Markiem Prawdą dotychczasowym szefem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, byłym ambasadorem Polski w Berlinie,  Magdaleną Wiążewicz z Federalnego Zjednoczenia Polskich Nauczycieli oraz Dr. Kamilą Scholl-Mazurek z Polskiej Sieci Federalnej ds. Partycypacji i spraw socjalnych w Niemczech.

Dyskusję panelową prowadizł Cornelius Ochmann dyrektor zarządzający, członek zarządu Fundacji ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Po intensywnej wymianie nastąpił akcent muzyczny, który uczestnikom kongresu dostarczył prof. Leszek Żądło.

W kolejnym dniu kongresu odbyła się debata otwierającej dzień drugi pt. „Nowe wyzwania nowe otwarcie” w której udział więli: Agnieszka Siemasz-Kałuża i Grażyna Kamień-Soffker z Federalnej Konferencji ds. Języka polskiego i grup roboczych, Joanna Maria Stolarek szefowa fundacji Heinricha Bolla w Warszawie, Tomasz Klon z zarządu Polonii w Berlinie, Krzysztof Blau z polskiej sieci federalnej ds. Partycypacji i spraw socjalnych „Part of Europe” oraz Wiesław Lewicki ze stowarzyszenia Konwentu polskich organizacji w Niemczech.

Następnie uczestnicy kongresu zostali zaproszeni do udziału w grupach roboczych w czterech forach:

Forum I Partycypacja i sprawy socjalne, moderację prowadziły Katarzyna Werth i Joanna Szymanska

Forum II – nowe drogi – kształcenie – moderację prowadziły Agniszka Siemasz-Kałuża i Grażyna Kamień-Soffker

Forum III – Forum Młodej Polonii – modrację prowadził Tomasz Klon i Maciej Mieczkowski oraz

Forum IV – Polonia Forum – moderację prowadził Wiesław Lewicki i Alexander Zając.

Po intensywnej pracy w grupach roboczych uczestnicy wypracowali postulaty, których streszczenie przedstawili całemu kongresowi, a które zakończyło się dyskusją z udziałem publiki. Po tym nastąpiło podsumowanie całego kongresu i prezentacja wyników oraz przestawienie impulsów na przyszłość.

Na zakończenie dnia drugiego Kongresu uczestnicy mieli przyjemność wzięcia udziału w wieczorze muzycznym zorganizowanym przez Ferdynadna Domaradzkiego, laureata nagordy Polonicus, w jego ujeżdżalni koni pod Berlinem.

Tekst: Anna Klimaszewska-Golan, Redaktor Forum Polonicum

Kolonia, 03.10.2021

Relacje w mediach:

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/kongres-niemieckiej-polonii-100.html

 

 

Postulate des V Kongress in Berlin 2021