Planowanie strategiczne porozumienia organizacji skupionych w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech

.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech (petitio prinzipi), to platforma współpracy polskich pozarządowych organizacji dachowych w Niemczech, uznana i jak dotąd uznawana przez strony rządowe zarówno Polski jak i Niemiec. Podstawą współpracy organizacji w ramach Konwentu jest wspólne porozumienie - konsensus -podpisane w Kolonii w dniu 4 kwietnia 1998 roku uzupełnione o regulamin, jako formalne zasady tej współpracy.  Podpisane porozumienie jest wiążącą strony umową cywilnoprawną, bez konieczności jej rejestracji.

 

Historia. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech powstał w konkretnym celu, jako swego rodzaju konsorcjum reprezentujące organizacje polskie przed organami rządowymi i politycznymi Polski i Niemiec. Konwent był (i nadal jest) wiarygodnym partnerem szczególnie w okresie debat Okrągłego Stołu uwieńczonymi podpisaniem nadal obowiązującego dokumentu zwanego „Wspólnym Oświadczeniem Okrągłego Stołu” podpisanym przez Konwent w dniu 12 czerwca 2011 w Warszawie. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jest wymieniony też w rezolucji Bundestagu z dnia 8 czerwca 2011 jako reprezentant organizacji polskich (oba dokumenty znajdują się na stronie Biura Polonii).

 

Nie ma przyszłości bez przeszłości! Konwent Organizacji Polskich w Niemczech od początku swojej działaności działał jawnie i transparentnie - przedstawiając liczne petycje i dokumenty strategiczne swoim partnerom rządowym. W ramach Stałej Konferencji Prezesów Organizacji Dachowych był prekursorem i wypracował dokument „Stanowisko Polonii Niemieckiej” zaprezentowany na obradach Okrągłego Stołu w dniu 3 listopada 2010 r. W dalszej pracy z organizacjami polskimi doprecyzowanie wspólnego stanowiska realizowane było podczas I i II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Berlinie oraz kolejno na: I Kongresie Organizacji Polskich w Berlinie w grudniu 2012, na Sympozjum w Aachen w maju 2013, na II Kongresie Organizacji Polskich w Dusseldorfie w październiku 2014 i wreszcie na III Kongresie Organizacji Polskich w Berlinie w grudniu 2016. W celu realizacji postanowień Okrągłego Stołu prezesi Konwentu powołali stowarzyszenie europejskie o nazwie Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EWIV, które realizuje na dzień dzisiejszy głównie projekty Biura Polonii w Berlinie i prezencję internetową Polonia Viva. Biuro Polonii pomaga licznym organizacjom m.in. w pozyskiwaniu funduszy na ich własne projekty, a dwujęzyczny portal informuje o Poloniii i bierzących wydarzeniach polonijnych.

 

Planowanie strategiczne! . Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jak dotychczas miał swoje wyraźne cele, które też konsekwentnie realizował. Konwent jak każda szanująca się organizacja, powinna się rozwijać! Stawiać sobie nowe cele i priorytety, a więc m.in. opracowanie nowej strategii współpracy organizacji polskich w Niemczech. Powinniśmy zreformować formułę i cele – dopasować je do nowych realiów, zwyczajnie uaktulanić, a nie zmieniać nazwę Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech czy wręcz zakładać nową organizację bez ciągłości i historii ... bo jak mówi „Brzytwa Okhama: nie należy mnożyć bytów bez potrzeby”...

 

Propozycja.

Przekształcenie porozumienia organizacji skupionych w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech w stowarzyszenie zarejestrowane e.V.

Bez wdawania się w proces weryfikacyjny organizacji, można powołać wieloosobowy Zarząd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z przedstawicieli organizacji Chrześcijańskiego Centrum, Zrzeszenia Federalnego - Polska Rada w Niemczech oraz Kongresu Polonii Niemieckiej.

 

Do zarządu weszłyby: 3 osoby z Chrześcijańskiego Centrum, 3 osoby z Polskiej Rady, 2 osoby z Kongresu i jedna osoba fizyczna z Rodła, najlepiej prezes, przez co byłaby współpraca Konwentu z Rodłem również formalna. (Jeżeli nie wejdzie będzie vacat). Taką konstrukcję organizacyjną można zarejstrować jako e.V.

Prezesem Konwentu mógłby zostać np. Delegat Chrześcijańskiego Centrum a jego zastępcami 3 wice-prezesi (z PRwN, ChC i Kongresu). Przy Konwencie powinna powstać 10-osobowa Rada Konwentu utworzona z prezesów dużych organizacji.

 

Dodatkowo powinniśmy powołać: Federację Organizacji Sportowych oraz Forum Zespołów Folklorystycznych

Ponadto, jak proponowano zgodnie z decyzjami III Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech, powołać sześć stałych grup dyskusyjnych:

1. Kultura i Media

2. Sport

3. Oświata

4. Historia i Tradycja

5. Przedsiębiorczość

6. Forum Młodych.

 

Takie rozwiązanie gwarantowałoby sukces spotkania w Concordii i dałoby możliwość kontynuowania dalszych prac organizacyjnych i zjednoczeniowych.

Kontynuacja. Oczywiście głęboka reforma Konwetu Organizacji Polskich w Niemczech jest niezbędna, chociażby dla zachowania swojej historii i wypracowania dobrej strategii dla jej członków i sympatyków. Wszystkie ważne impulsy i propozycje moglibyśmy przedyskutować na kolejnym już, IV Kongresie Organizacji Polskich planowanym w Bonn już w przyszłym roku.

 

Wiesław Lewicki

Aachen, dnia 19.10.2018

Stanowisko Konwentu EWIV na debatę w Conkordii w dniach 20/21. 10.2018