Uncategorised

Rozdanie nagród Polonicus 2019…18 maja 2019 roku po raz 11, po raz 10 w historycznej Sali Koronacyjnej Ratusza acheńskiego, 44 statuetki – 44 znamienite osobowości!.  „Niech stąpi Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, z psalmu 104.

Arybiskup senior  prof. dr Henryk Muszynski – laureat honorowej nagrody Polonicus 2019, podczas gali wręczenia nagród Polonicus 2019, uczynił powyższe słowa niejako mottem swojego przemówienia Nie tylko by raz jeszcze podkreślić ważność tych słów, nie tylko by raz jeszcze przywołać zasługi w służbie dialogu i pokoju na świecie Świętego Jana Pawła II – laureata Nagordy Karola...Te słowa winny stać się drogowskazem dla ówczesnego społeczeństwa, dla nas wszystkich!

Wraz z Nagrodą Polonicus udało się stworzyć poczytną platformę, na łamach której, z Niemiec, honoruje się zaangażowanie wielu  osobistości, które wniosły wybitny wkład w europejski i niemiecko-polski dialog, kulturę i społeczeństwo obywatelskie. Pierwsza edycja Nagrody w 2009 wywołała liczne dyskusje, które tylko potwierdziły ogomną konieczność i trafność tego pomysłu, który wdrożył Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus. Nagroda została powszechnie przyjęta w kręgach Polonii, zarówno w Niemczech, jak i w Europie. Ówczesny ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda objął wyróżnienie honorowym patronatem, podkreślając tym samym wagę tegoż wyróżnienia, jej symboliczność dla Polonii  w Niemczech i w Europie.

W tym roku nagrodę przyznano po raz 11. Po raz dziesiąty Gala Polonicus odbyła się w historycznej Sali Koronacyjnej Ratusza w Aachen. Czterech wspaniałych ludzi zostało uhonorowanych, w tym „patron honorowy” nagrody Polonicus - dr Marek Prawda, za zasługi na rzecz integracji europejskiej.

Nagroda została przyznana w czterech kategoriach: Polonia i kultura, dialog polsko-niemiecki, dialog europejski i nagroda honorowa za dzieło całego życia.

W kategorii „Dialog polsko-niemiecki” nagrodę otrzymał nadburmistrz miasta Aachen, Marcel Philipp. W wywiadzie Marcel Philipp powiedział: „Kiedy spoglądam na listę wielkich osobistości, które do tej pory zostały uhonorowane nagrodą, odczuwam ogromną pokorę. Są to bowiem ludzie, którzy poświęcają swoją pracę na rzecz poprawy stosunków polsko-niemieckich, pojednania i europejskiej przyszłości. Dla mnie ta nagorda stanowi wysokie uznanie, jest jednocześnie zachętą i wyzwaniem do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby stworzyć trwałą przyjaźń i zaufanie między Niemcami i Polakami”.  Laudacjo dla nadburmistrza wygłosił przewodniczący jury nagrody Polonicus Wiesław Lewicki, który m.in. wyraził słowa podziekowania za wieloletnie wsparcie i dobrą współpracę z miastem Aachen, obecnej i minionych władz miejskich.

W kategorii „Dialog europejski” uhonorowany został dr Marek Prawda, były Ambasador RP w Niemczech, Szwecji i przy UE, a od 2016 roku Dyrektor Przedstawicielstwa  Komisji Europejskiej w Polsce, jak również wieloletni „patron honorowy” nagrody Polonicus. Laudacjo wygłosiła prof. dr. Rita Süssmuth, przewodnicząca Bundestagu a.D., która została uhonorowana Nagrodą Polonicus w 2018 roku. Pani Suessmuth podziękowała dr Prawdzie za jego zaangażowanie w dialog europejski i wskazała na jego ogólną postawę – niejako obraz życia, będący służbą dla integracji,  zaangażowaniu w sukcesy integracyjne Polski i Unii Europejskiej.

Grażyna Słomka została nagrodzona w kategorii „Polonia i kultura”. Pani Slomka uosabia duszę kultury polskiej w Niemczech. A kultura to ludzie, którzy ją wypełniają i czynią ją znaną ... Dr. Andrzej Kaluza z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (DPI), który wygłosił przemówienie laudacyjne, zwrócił uwagę  na  wieloletnie zaangażowanie Grazyny Słomki w popularyzację polskiej kultury filmowej w Niemczech, w dużej mierze  jako pomysłodawczyni i dyrektor  festiwalu „Filmland Polska”.

Arcybiskup prof. dr. Henryk Muszyński wyróżniony  został nagrodą honorową, za jego wkład w rozwój dialogu europejskiego i budowę polsko-niemieckiego porozumienia. Nagroda została przyznana za dzieło całego życia, które Biskup poświęcił Bogu i społeczeństwu: „W Tobie Panie zaufałem. Nie zawstydzę się na wieki”-  abp Muszyński. Laudacjo wygłosiła  senator Barbara Borys-Damiecka, jak sama podkreśliła, w jednym przemówieniu nie sposób wymienić wszystkich zasług i nagród jego ekscelencji, a i tak nie one same w sobie są najważniejsze! Arcybiskup Muszyński reprezentuje kościół ludzki, bliski i oddany każdemu człowiekowi.  Kościół, który cieszy się z gestu miłosierdzia. Kościół, który buduje mosty, a nie mury.

Gala Polonicus 2019 była wydarzeniem obfitującym w emocje, wzruszenie i wdzięczność. Polonicus jest okazją do spotkania się ludzi, którzy swoim symbolicznym udziałem w Gali, składają niejako podziękowania dla Tych wszystkich wielkich osobowości –  laueratów Nagordy Polonicus - wizjonerów, ojców integracji i dialogu, twórców kultury i wielu innych zasłużonych osobistości, tych którzy są z nami ciałem, i tych obecnych już tylko duchem.

Joanna Szymanska

Planowanie strategiczne porozumienia organizacji skupionych w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech

.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech (petitio prinzipi), to platforma współpracy polskich pozarządowych organizacji dachowych w Niemczech, uznana i jak dotąd uznawana przez strony rządowe zarówno Polski jak i Niemiec. Podstawą współpracy organizacji w ramach Konwentu jest wspólne porozumienie - konsensus -podpisane w Kolonii w dniu 4 kwietnia 1998 roku uzupełnione o regulamin, jako formalne zasady tej współpracy.  Podpisane porozumienie jest wiążącą strony umową cywilnoprawną, bez konieczności jej rejestracji.

 

Historia. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech powstał w konkretnym celu, jako swego rodzaju konsorcjum reprezentujące organizacje polskie przed organami rządowymi i politycznymi Polski i Niemiec. Konwent był (i nadal jest) wiarygodnym partnerem szczególnie w okresie debat Okrągłego Stołu uwieńczonymi podpisaniem nadal obowiązującego dokumentu zwanego „Wspólnym Oświadczeniem Okrągłego Stołu” podpisanym przez Konwent w dniu 12 czerwca 2011 w Warszawie. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jest wymieniony też w rezolucji Bundestagu z dnia 8 czerwca 2011 jako reprezentant organizacji polskich (oba dokumenty znajdują się na stronie Biura Polonii).

 

Nie ma przyszłości bez przeszłości! Konwent Organizacji Polskich w Niemczech od początku swojej działaności działał jawnie i transparentnie - przedstawiając liczne petycje i dokumenty strategiczne swoim partnerom rządowym. W ramach Stałej Konferencji Prezesów Organizacji Dachowych był prekursorem i wypracował dokument „Stanowisko Polonii Niemieckiej” zaprezentowany na obradach Okrągłego Stołu w dniu 3 listopada 2010 r. W dalszej pracy z organizacjami polskimi doprecyzowanie wspólnego stanowiska realizowane było podczas I i II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Berlinie oraz kolejno na: I Kongresie Organizacji Polskich w Berlinie w grudniu 2012, na Sympozjum w Aachen w maju 2013, na II Kongresie Organizacji Polskich w Dusseldorfie w październiku 2014 i wreszcie na III Kongresie Organizacji Polskich w Berlinie w grudniu 2016. W celu realizacji postanowień Okrągłego Stołu prezesi Konwentu powołali stowarzyszenie europejskie o nazwie Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EWIV, które realizuje na dzień dzisiejszy głównie projekty Biura Polonii w Berlinie i prezencję internetową Polonia Viva. Biuro Polonii pomaga licznym organizacjom m.in. w pozyskiwaniu funduszy na ich własne projekty, a dwujęzyczny portal informuje o Poloniii i bierzących wydarzeniach polonijnych.

 

Planowanie strategiczne! . Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jak dotychczas miał swoje wyraźne cele, które też konsekwentnie realizował. Konwent jak każda szanująca się organizacja, powinna się rozwijać! Stawiać sobie nowe cele i priorytety, a więc m.in. opracowanie nowej strategii współpracy organizacji polskich w Niemczech. Powinniśmy zreformować formułę i cele – dopasować je do nowych realiów, zwyczajnie uaktulanić, a nie zmieniać nazwę Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech czy wręcz zakładać nową organizację bez ciągłości i historii ... bo jak mówi „Brzytwa Okhama: nie należy mnożyć bytów bez potrzeby”...

 

Propozycja.

Przekształcenie porozumienia organizacji skupionych w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech w stowarzyszenie zarejestrowane e.V.

Bez wdawania się w proces weryfikacyjny organizacji, można powołać wieloosobowy Zarząd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z przedstawicieli organizacji Chrześcijańskiego Centrum, Zrzeszenia Federalnego - Polska Rada w Niemczech oraz Kongresu Polonii Niemieckiej.

 

Do zarządu weszłyby: 3 osoby z Chrześcijańskiego Centrum, 3 osoby z Polskiej Rady, 2 osoby z Kongresu i jedna osoba fizyczna z Rodła, najlepiej prezes, przez co byłaby współpraca Konwentu z Rodłem również formalna. (Jeżeli nie wejdzie będzie vacat). Taką konstrukcję organizacyjną można zarejstrować jako e.V.

Prezesem Konwentu mógłby zostać np. Delegat Chrześcijańskiego Centrum a jego zastępcami 3 wice-prezesi (z PRwN, ChC i Kongresu). Przy Konwencie powinna powstać 10-osobowa Rada Konwentu utworzona z prezesów dużych organizacji.

 

Dodatkowo powinniśmy powołać: Federację Organizacji Sportowych oraz Forum Zespołów Folklorystycznych

Ponadto, jak proponowano zgodnie z decyzjami III Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech, powołać sześć stałych grup dyskusyjnych:

1. Kultura i Media

2. Sport

3. Oświata

4. Historia i Tradycja

5. Przedsiębiorczość

6. Forum Młodych.

 

Takie rozwiązanie gwarantowałoby sukces spotkania w Concordii i dałoby możliwość kontynuowania dalszych prac organizacyjnych i zjednoczeniowych.

Kontynuacja. Oczywiście głęboka reforma Konwetu Organizacji Polskich w Niemczech jest niezbędna, chociażby dla zachowania swojej historii i wypracowania dobrej strategii dla jej członków i sympatyków. Wszystkie ważne impulsy i propozycje moglibyśmy przedyskutować na kolejnym już, IV Kongresie Organizacji Polskich planowanym w Bonn już w przyszłym roku.

 

Wiesław Lewicki

Aachen, dnia 19.10.2018

Stanowisko Konwentu EWIV na debatę w Conkordii w dniach 20/21. 10.2018

 

Institut Polonicus zaprasza na FORUM z panelem dyskusyjnym: "Europejskie społeczeństwo obywatelskie w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej". Cudowny projekt Europa: zawsze aktualny temat: różnorodność w jedności?

Dokąd zmierzają Polska, Francja, Niemcy? Gdzie jest państwo narodowe i gdzie jest dany naród? Jak można wzmocnić procesy integracyjne w obrębie własnego narodu? Jaka jest rola mniejszości narodowych i etnicznych?

Polonicus Forum: Panel Dyskusyjny w dniu 28 kwietnia 2018 14.00 w Sali Koronacyjnej, Ratusz na Rynku w Aachen