Uncategorised

1 lipca 2011 roku Polska formalnie staje się przewodniczącym Rady Unii Europejskiej. Mówiąc prościej – na pół roku obejmuje prezydencję w UE. Jakie cele stawia sobie Polska? Poza wzrostem gospodarczym w UE priorytetami polskiej prezydencji mają być m.in. projekty zwiększające bezpieczeństwo Unii i zacieśnianie współpracy z jej sąsiadami. Pytanie, ile z tego programu uda się zrealizować. Jedno jest pewne, najbliższe pół roku to dla Polski wielkie wyzwanie logistyczne a zarazem szansa, żeby zyskać wizerunkowo.

Marek Wojcicki (ZPwN Rodlo), Wieslaw Lewicki (Konwent/ Kongres), min.Christoph Bergner, min.Tomasz Siemoniak, Bernd Gajda (mniejszosc Niemiecka)

Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz miemieckiej mniejszości w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Warszawa, dnia 12 czerwca 2011 r.

I. W ramach przygotowań do obchodów 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Tomasza Siemoniaka oraz Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych Parlamentarnego Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec Dr Christopha Bergnera, odbyły się rozmowy Okrągłego Stołu dotyczące wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech i niemieckiej mniejszości w Polsce.

W rozmowach tych uczestniczyli przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i niemieckiego Rządu Federalnego oraz przedstawiciele obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków Niemczech reprezentowani przez Przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesława Lewickiego i Przewodniczącego Związku Polaków w Niemczech "Rodło" Marka Wójcickiego oraz niemieckich mniejszości w Polsce reprezentowanej przez Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernarda Gaidę. Celem tych rozmów było m.in. dokonanie przeglądu obecnego stanu realizacji postanowień Traktatu oraz wypracowanie działań dotyczących realizacji ustalonych w Traktacie równych praw dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Republice Federalnej Niemiec oraz mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech i biura w Berlinie, które będzie reprezentować interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech - o tym m.in. jest mowa w polsko-niemieckim Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu, które zostało podpisane w niedzielę w Warszawie.
Rozmowy Okrągłego Stołu dotyczące wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia, Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce odbyły się w Warszawie w ramach przygotowań do obchodów 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Przewodniczył im wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniaka oraz pełnomocnik rządu Niemiec ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych, Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec, dr Christoph Bergner. W rozmowach uczestniczyli też przedstawiciele obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków Niemczech oraz niemieckich mniejszości w Polsce.

Efektem tych rozmów jest wspólne oświadczenie dotyczące wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce.

Jednym z działań, jakie ma podjąć strona niemiecka jest m.in. utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech. Rząd niemiecki ma wspierać finansowo utworzenie i utrzymanie tej placówki.

Według oświadczenia, w 2012 r. w oparciu o niemieckie środki finansowe w Berlinie utworzone zostanie z kolei biuro reprezentujące interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech; rząd federalny będzie wspierał też finansowo utworzenie portalu internetowego dla wszystkich organizacji polskich w Niemczech.

Wystąpienie przedstawicuela KONWENTu na SejmowejKomisji Łączności z Polakami za Granicą

............

Przewodniczący poseł Marek Borowski (SDPL):
Dziękuję. Jest z nami pan prezes Zając. Czy w tej fazie pan prezes chciałby powiedzieć kilka słów? Proszę bardzo.

Wiceprezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Alexander Zając:
Dziękuję bardzo. Podtrzymuję to, co powiedział tutaj pan minister Siemoniak. Chciałbym podziękować za dobre, konstruktywne prace niejako w zespole międzyresortowym, o czym przed chwilą słusznie powiedział pan minister.

Chciałbym podkreślić, że po raz pierwszy bardzo dobrze nam się wspólnie pracuje i po raz pierwszy zauważamy bardzo duże zaangażowanie strony polskiej w to, żeby rozwiązać nasze problemy. Jeśli nawet strona niemiecka niektóre problemy traktowała jakby trochę luźnej, to pan minister Siemoniak do nich wracał jak bumerang i podkreślał, że jednak to trzeba by załatwić, a jest to dla nas ważne. Myślimy, że przy takiej wspólnej determinacji uda nam się zapisać do kalendarza niektóre rzeczy, które nie były omówione w dostateczny sposób, by o nich się nie zapomniało, by były realizowane.
W dniu 9 marca 2006 r. w hotelu Adlon w Berlinie odbyło się pierwsze protokolarne spotkanie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim. W spotkaniu ze strony Polonii i Polaków w Niemczech uczestniczyli członkowie Konwentu: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (przewodniczący Konwentu), dr Zbigniew Kostecki (wiceprzewodniczący ds. mediów), mgr Waldemar Wachowski (wiceprzewodniczący ds. kultury) i mgr inż. Aleksander Zając (wiceprzewodniczący ds. traktatowych) oraz zaproszeni goście: ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i pan Zdzisław Duda, prezes Związku Polaków w Niemczech. Inicjatorem spotkania był Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.

Na zdjęciu (od lewej): mgr Waldemar Wachowski (wiceprzewodniczący Konwentu), Zdzisław Duda (Prezes ZPwN Rodło), ks. prałat Stanisław Budyń (Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech), Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, dr Zbigniew Kostecki (wiceprzewodniczący Konwentu), prof. Piotr Małoszewski (przewodniczący Konwentu), mgr. inż. Aleksander Zając (wiceprzewodniczący Konwentu)